Wartości ludzkie

Czym są wartości ludzkie:

Wartości ludzkie można zdefiniować jako moralne i etyczne zasady, które kierują życiem człowieka. Są częścią formowania twojej świadomości i sposobu, w jaki żyjesz i odnosisz się do społeczeństwa.

Wartości ludzkie funkcjonują jako reguły postępowania, które mogą określać ważne decyzje i zapewniać, że współistnienie ludzi jest pokojowe, uczciwe i sprawiedliwe. To wartości kultywowane przez osobę, która opiera swoje decyzje i demonstruje światu, które zasady rządzą ich życiem.

Przykłady wartości ludzkich

Istnieje wiele wartości, które są ważne w dowolnym kontekście lub miejscu i można je uznać za wartości uniwersalne. Muszą być kultywowane, aby zapewnić etyczne i zdrowe współistnienie ludzi, którzy są częścią społeczeństwa.

Poznaj niektóre z tych wartości teraz.

1. Szacunek

Szacunek to umiejętność uwzględnienia uczuć innych ludzi . Jest to jedna z wartości, które mogą być najważniejsze w prowadzeniu życia człowieka, ponieważ może wpływać na ich decyzje, relacje i sposób życia.

Ta wartość może objawiać się na różne sposoby. Jednym z przykładów jest szacunek dla różnic. W społeczeństwie istnieją różne sposoby życia i myślenia, podobnie jak różne są postrzegania życia. Aby dobre zbiorowe współistnienie było pozytywne, zasadnicze znaczenie ma kultywowanie i okazywanie szacunku różnym ludziom i decyzjom.

Szacunek ma również inne znaczenie. Pojęcie to odnosi się również do posłuszeństwa zasadom, które są określone w społeczeństwie i które muszą być przestrzegane, aby zagwarantować porządek, nawet jeśli nie zgadza się z nimi. Przykładem tego jest obowiązek poszanowania i przestrzegania prawa kraju.

Marzenie o równości rośnie tylko na terenie szacunku dla różnic. (Augusto Cury)

Przeczytaj więcej o znaczeniu Szacunku.

2. Uczciwość

Uczciwość jest podstawową wartością dla człowieka i może wpływać na każdy aspekt życia człowieka. Mieć uczciwość oznacza postępować etycznie i zgodnie z prawdą w relacjach międzyludzkich i wypełnianiu zobowiązań, postępując zgodnie z zasadami etycznymi.

Jednak poczucie uczciwości wiąże się nie tylko z relacjami zewnętrznymi, w relacjach między ludźmi. Uczciwość jest również związana z własną świadomością jednostki, która działa w sposób uczciwy w stosunku do własnych uczuć i zasad.

Uczciwość może być związana z uczuciami, które istnieją w relacjach między ludźmi, w stosunkach pracy, w wypełnianiu zobowiązań finansowych, w wyrażaniu opinii i sądów, wśród wielu innych form manifestacji.

Żadne dziedzictwo nie jest tak bogate jak uczciwość. (William Shakespeare)

3. Pokora

Pokora jest bardzo cenną cnotą w życiu jednostki, ponieważ oznacza ich zdolność do rozpoznawania swoich wad lub trudności . Pojęcie pokory wiąże się z ideą skromnego działania, prostotą postaw i umiejętnością rozpoznawania własnych ograniczeń.

Ta cecha jest również bardzo ważna, aby ludzie mogli ewoluować jako jednostki, ponieważ dzięki rozpoznaniu ich trudności dana osoba może przejrzeć swoje zachowania lub mieć nowe doświadczenia i nauki.

Pokora ma również inne znaczenie, związane z relacjami między ludźmi. W niektórych przypadkach koncepcja może odnosić się do sposobu, w jaki postępujesz sprawiedliwie wobec innych, jako dowód szacunku.

Pokora jest podstawą i fundamentem wszystkich cnót, a bez niej nie ma niczego takiego. (Miguel de Cervantes)

4. Empatia

Empatia to zdolność osoby do postrzegania uczuć innych ludzi przez „stawanie na ich miejscu”. Jest to ważna wartość dla utrzymania dobrych relacji międzyludzkich, ponieważ dzięki niemu można zrozumieć myśli i postawy innych.

Rozwijanie empatii polega na odejściu od własnych pomysłów i przekonań oraz spojrzeniu na podmiot z postrzeganiem innej osoby. Charakteryzuje się postawą wielkoduszności wobec innych, wykazując wagę przypisywaną uczuciom innych.

Ta wartość, która odnosi się również do uczucia współczucia, pomaga lepiej zrozumieć innych, z którymi żyje się, ponieważ jest to zdolność do pozostawienia własnych pomysłów i perspektyw na boku, aby spróbować zrozumieć drugą, tak jakby widząc sytuację przez go.

Być empatycznym to widzieć świat oczami drugiego i nie widzieć naszego świata w jego oczach. (Carl Rogers)

Przeczytaj więcej o Empatii i zobacz kilka znaków, które pokazują, jak czuje się empatia.

5. Poczucie sprawiedliwości

Posiadanie poczucia sprawiedliwości oznacza zdolność do oceny istnienia sprawiedliwości lub niesprawiedliwości w sytuacjach . Być uczciwym to mieć zasadę życia działającą w sposób uczciwy i równy, podejmowanie właściwych decyzji, zarówno dla siebie, jak i dla innych.

Poczucie sprawiedliwości może również objawiać się zdolnością oburzenia. Na przykład, kiedy w obliczu niesprawiedliwości, osoba przyjmuje postawę, aby zareagować na tę sytuację, chociaż nie jest to zdarzenie związane z samą sobą. Poczucie sprawiedliwości powoduje, że człowiek nie manifestuje się w obliczu niesprawiedliwej sytuacji.

Kiedy osoba, która ma poczucie sprawiedliwości, postrzega sytuację, która objawia nieuczciwe postępowanie, ma tendencję do działania w celu rozwiązania problemu.

Jeśli staniesz się neutralny w sytuacjach niesprawiedliwości, wybierzesz stronę ciemiężcy. (Desmond Tutu)

Zobacz więcej o tej wartości ludzkiej w artykule na temat Sprawiedliwości.

6. Edukacja

Edukacja, jako wartość ludzka, oznacza działanie w serdeczny, grzeczny i kochający sposób. Wie, jak odnosić się do innych, przestrzegając zasad dobrych relacji, które powinny opierać się na wzajemnym szacunku.

Uczenie się w relacjach międzyludzkich to umiejętność życia z różnymi ludźmi, w różnych środowiskach, zawsze działając z szacunkiem dla wszystkich ludzi, w każdej sytuacji. Edukacja przejawia się również w braku pewnych postaw, takich jak brak szacunku dla innych.

Edukacja odnosi się również do procesów uczenia się i rozwoju człowieka, które mogą mieć formę formalną lub nieformalną. Formalna edukacja odbywa się w szkole i na uczelniach w trakcie życia szkolnego danej osoby. Z drugiej strony, nieformalna (lub nieformalna) edukacja to edukacja otrzymywana od rodziny, oparta na zasadach etycznych i moralnych.

Wychowuj dzieci, a nie musisz karać mężczyzn. (Pitagoras)

7. Solidarność

Solidarność to zdolność do współczucia i uwagi u innej osoby, co pokazuje uznanie i znaczenie, jakie daje się innym ludziom. To uczucie charakteryzuje się prawdziwym zainteresowaniem połączeniem cierpienia lub potrzeby, pomaganiem w jakikolwiek możliwy sposób.

Aby solidarność została wprowadzona w życie, potrzebne są odczucia nieprzywiązania i empatii, aby spojrzeć na sytuację innej osoby bez osądów, tylko z zamiarem okazania poparcia i troski.

Jednym z najczęstszych sposobów korzystania z solidarności jest to, że jedna osoba pomaga innej osobie, nie oczekując żadnej kary za swój czyn. Możliwe jest wsparcie na wiele sposobów, czy to poprzez udzielenie moralnej uwagi i wsparcia osobie, czy poprzez pomoc materialną.

Solidarność to uczucie, które najlepiej wyraża szacunek dla ludzkiej godności. (Franz Kafka)

Przeczytaj także znaczenie Solidarności.

8. Etyka

Etykę można zdefiniować jako zbiór zasad, które określają postawy danej osoby. Tak więc działanie z etyką oznacza życie według podstawowych wartości moralnych .

Zgodnie z filozofią etyka jest zbiorem wartości, które determinują zachowanie przyjęte przez człowieka w jego życiu i życiu społecznym. Arystoteles opisał, że etyka ma trzy podstawowe podstawy: użycie rozumu, decyzja o dobrym postępowaniu i poczucie szczęścia. Dla niego życie przeżywane z etyką byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby jednostka mogła znaleźć równowagę między swoją wolą a użyciem rozumu.

Być osobą etyczną to uświadomić sobie znaczenie wypełniania obowiązków i działać sprawiedliwie, stosując te zasady we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w relacjach osobistych i rodzinnych, jak iw stosunkach zawodowych.

Jeśli etyka nie rządzi rozumem, rozum pogardzi etyką. (José Saramago)

Zobacz także znaczenie Etyki i dowiedz się więcej na temat Etyki i Moralności.

Kryzys wartości

Obecnie dyskutuje się o istnieniu kryzysu wartości ludzkich, czyli dystansowaniu się zasad etycznych i moralnych, które powinny być kultywowane przez wszystkich ludzi. Wiele mówi się, że kryzys ten wynika ze zmian społecznych, które umożliwiły zmianę lub elastyczność wartości.

Z tego powodu wszyscy muszą zwracać uwagę na ich myśli i działania. Ta samoobserwacja jest fundamentalna, więc wartości nie są relatywizowane, to znaczy, że podstawowe zasady etyki i moralności nie są zapomniane, niezależnie od sytuacji społecznej i kontekstów.

Przeczytaj więcej o znaczeniu Wartości i Wartości Moralnych.