Profanuje

Co to jest Profane:

Profane to wszystko, co przekracza święte zasady . To, co staje się sprzeczne z szacunkiem ze względu na boskie rzeczy .

Gramatycznie profanum jest przymiotnikiem, który kwalifikuje to, co jest obce religii. Od łacińskiego „ profanu ”.

Bycie bluźnierstwem polega na łamaniu świętych zasad i na nadużywanie nieczystych, niegodnych praktyk.

W sensie przenośnym profanum jest tym, który jest obcy lub obcy pomysłom i wiedzy na określony temat, jest laikiem.

Być przeciwnikiem profanum jest być świętym lub świętym, to znaczy szanować obrzędy religijne lub kulty.

Biblia przytacza słowo profanum w kilku rozdziałach. Księga proroka Ezechiela zawiera pewne wskazówki skierowane do ówczesnych kapłanów. „ Powinni uczyć mój lud rozróżniania między świętością a profanum, i sprawić, by znali różnicę między czystym a nieczystym ” (Ezechiel 44:23).