Manifest komunistyczny

Czym jest manifest komunistyczny:

Manifest komunistyczny lub manifest partii komunistycznej jest dokumentem napisanym przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, założycieli Naukowego Socjalizmu i opublikowanym 21 lutego 1848 r. W celu kierowania działaniami robotników podczas powstawania ruchów robotniczych.

Dokument ten, napisany w formie broszury, miał na celu określenie i upublicznienie celów Ligi Komunistów oraz wezwanie do zjednoczenia wszystkich robotników świata.

Według autorów historia jest ciągiem konfliktów między klasami pracującymi i nie posiadającymi a klasami wyzyskującymi, które mają środki produkcji.

Oryginalna okładka Manifestu Komunistycznego

Jednym z głównych celów Manifestu była świadomość robotników w odniesieniu do mocy, jaką mieliby połączyć.

Kontekst historyczny Manifestu Komunistycznego

Europa przeżywała okres intensywnych rewolucji w XIX wieku, co odzwierciedlało ideały ludności, zwłaszcza robotników, którzy zaczęli zastanawiać się nad swoimi prawami.

Karol Marks i Fryderyk Engels byli myślicielami, którzy kwestionowali między innymi ideologię burżuazji. Jednocześnie pracownicy gromadzili się w grupach, aby omawiać problemy, które miały miejsce w samej klasie, takie jak nędza.

Posągi Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w Berlinie, Niemcy

Obaj zbliżyli się do tzw. Ligi Sprawiedliwych, związku robotników stworzonego przez niemieckich rzemieślników mieszkających w Anglii.

Następnie Liga przeszła kryzys głównie dlatego, że nie zdefiniowano jej ideałów, a pojęcia bardzo odległe od rzeczywistości robotników angielskich.

Karol Marks i Fryderyk Engels stali się częścią Ligi, przemianowali ją na Ligę Komunistyczną i zreorganizowali koncepcje tego związku robotników zgodnie z ideałami komunizmu.

Podczas pierwszego kongresu nowej Ligi, który odbył się w 1847 r., Pojawiła się potrzeba opracowania dokumentu, który kierowałby robotnikami głównie w odniesieniu do ich praw.

Na podstawie tej konieczności Manifest został napisany.

Podsumowanie według rozdziałów

Aby być dostępnym dla czytelników, Manifest Komunistyczny został napisany jasnym i prostym językiem, aby go zrozumieć.

Jego struktura była bardzo uproszczona, składa się z krótkiego wprowadzenia, trzech rozdziałów i konkluzji. Przyjrzyjmy się nieco temu, co dotyczy każdego rozdziału:

Rozdział 1

Zajmuje się względnie rzeczywistością burżuazji i proletariatu, podkreślając różnice między nimi i opisując ewolucję każdej z dwóch klas. Krytykuje kapitalizm i zwraca uwagę na fakt, że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zostały wykluczone ze społeczeństwa.

Rozdział 2

Odnosi się do relacji między proletariatem a partiami i wspólnych punktów między nimi, podkreślając upadek wyższości burżuazji i wzrost władzy w rękach robotników.

Rozdział 3

Trzeci i ostatni rozdział Manifestu mówi o reżimie socjalistycznym i reżimie komunistycznym i krytykuje reakcyjny socjalizm (burżuazyjny ideał, który utrzymuje produkcję i wymianę), konserwatywny socjalizm (który opowiada się za reformą zamiast rewolucji) i krytyczny - utopijny socjalizm (który zmierzał raczej przez przykład niż walkę polityczną).

Jaki wpływ miał Manifest Komunistyczny?

Główną ideą dokumentu było pokazanie pracownikom, że to, co uniemożliwiło im godne życie, to relacje podporządkowania nałożone przez ich pracodawców.

Karol Marks i Fryderyk Engels bronili idei, że robotnicy nie zostali zmuszeni do życia jako więźniowie burżuazyjnej ideologii. W broszurze liberalne państwo zostało oskarżone o niepowodzenia, a robotnicy wezwali do wielkiej rewolucji na rzecz ich praw. Wkrótce po napisaniu dokumentu miała miejsce rewolucja francuska 1848, znana również jako rewolucja lutowa.

Jednym z wielkich osiągnięć Manifestu Komunistycznego było skrócenie czasu pracy z dwunastu do dziesięciu godzin dziennie.

Z biegiem lat broszura zyskała światowe znaczenie i dziś jest tłumaczona na kilka języków.

Zobacz także:

  • Naukowy socjalizm
  • Komunizm
  • Komunizm i socjalizm
  • Charakterystyka komunizmu