Canonical

Czym jest kanoniczny:

Kanoniczny jest przymiotnikiem, który charakteryzuje to, co jest zgodne z kanonami, z ustalonymi lub uzgodnionymi normami .

Kanoniczny ma szczególne znaczenie, gdy odnosi się do Kościoła rzymskokatolickiego, towarzysząc różnym elementom związanym z Kościołem: wino kanoniczne, obrządek kanoniczny, modlitwa kanoniczna, lista świętych uznana przez kościół itp.

Kodeks Prawa Kanonicznego jest zbiorem norm (kanonów), które kierują dyscypliną kościelną, określają hierarchię administracyjną, prawa i obowiązki wiernych katolickich, sakramenty i możliwe sankcje za przekroczenie norm.

W gramatyce i lingwistyce nazywa się kanoniczną strukturą gramatyczną zgodną z normami określonymi w gramatyce. Na przykład, predykat podmiot + jest kanoniczną strukturą składniową terminów zdania.

W matematyce forma kanoniczna jest prostą formą przedstawienia jakiegoś obiektu matematycznego, będącego macierzą, równaniem lub wzorem. W odniesieniu do matryc kanoniczna forma Jordana jest jedną z najbardziej znanych.