Logika

Czym jest logika:

Logika to rzeczownik żeński pochodzący z greckiego terminu logiké, związany z logosem, rozumem, słowem lub mową, co oznacza naukę rozumowania .

W sensie przenośnym logika słowa jest powiązana ze specyficznym sposobem rozumowania . Na przykład: To nigdy nie zadziała! Twój plan nie ma logiki!

Problemy lub gry logiczne są działaniami, w których jednostka musi użyć logicznego rozumowania, aby rozwiązać problem.

Logika arystotelesowska

Według Arystotelesa logika ma na celu badanie myśli, a także praw i reguł, które ją kontrolują, tak aby ta myśl była poprawna. Dla greckiego filozofa składowymi elementami logiki są pojęcie, osąd i rozumowanie . Prawa logiki odpowiadają powiązaniom i relacjom istniejącym między tymi elementami.

Niektórzy następcy Arystotelesa byli odpowiedzialni za podstawy średniowiecznej logiki, która trwała do XIII wieku. Średniowieczni myśliciele, tacy jak Galenus, Porfiriusz i Aleksander z Afrodyzji, klasyfikowali logikę jako naukę o prawidłowym osądzaniu, co umożliwia uzyskanie prawidłowych i formalnie ważnych rozumowań.

Logika programowania

Logika programowania to język używany do tworzenia programu komputerowego. Logika programowania jest niezbędna do opracowania programów i systemów komputerowych, ponieważ definiuje logiczne powiązanie dla tego rozwoju. Kroki dla tego rozwoju są znane jako algorytm, który składa się z logicznej sekwencji instrukcji do wykonania funkcji.

Logika argumentu

Logika argumentacji pozwala nam zweryfikować ważność lub to, czy oświadczenie jest prawdziwe, czy nie. Nie odbywa się to za pomocą względnych lub subiektywnych pojęć, są to konkretne propozycje, których ważność można zweryfikować. W tym przypadku logika ma na celu ocenę formy propozycji, a nie treści. Sylogizmy (składające się z dwóch przesłanek i konkluzji) są przykładem logiki argumentacji. Na przykład:

Fubá to pies.

Wszystkie psy to ssaki.

Dlatego Fubá jest ssakiem.

Logika matematyczna

Logika matematyczna (lub logika formalna) bada logikę zgodnie z jej strukturą lub formą. Logika matematyczna składa się z dedukcyjnego systemu oświadczeń, który ma na celu stworzenie zbioru praw i zasad określających zasadność rozumowania. Zatem rozumowanie jest uważane za ważne, jeśli możliwe jest wyciągnięcie prawdziwego wniosku z prawdziwych przesłanek.

Logika matematyczna jest również używana do konstruowania prawidłowego rozumowania poprzez inne rozumowanie. Rozumowanie może być dedukcyjne (wniosek jest koniecznie uzyskiwany z prawdy przesłanek) i indukcyjne (probabilistyczne).

Logika formalna może być podzielona na dwie grupy: logika zdaniowa i logika predykatów.

Leibniz jest postrzegany przez wielu jako umysł, który zapoczątkował koncepcję logiki formalnej lub matematycznej, która odnosi się do głównych zagadnień matematyki. Jednak dopiero po 1890 r. Wraz z Peano zaczęła się kwestia spójności aksjomatów. Niektóre ważne zasady logiki formalnej znajdują się w The Mathematical Analysis of Logic autorstwa George'a Boole'a (autora logiki lub algebry Boole'a).

Logika zdaniowa

Logika zdaniowa to obszar logiki, który bada rozumowanie zgodnie z relacjami między zdaniami (zdaniami), minimalnymi jednostkami dyskursu, które mogą być prawdziwe lub fałszywe.