Kultura popularna

Czym jest kultura popularna:

Kultura popularna jest wyrazem charakteryzującym zbiór elementów kulturowych specyficznych dla społeczeństwa narodu lub regionu.

Kultura popularna, często klasyfikowana jako kultura tradycyjna lub kultura masowa, jest zbiorem manifestacji tworzonych przez grupę ludzi, którzy w nich aktywnie uczestniczą. Kultura popularna jest łatwa do uogólnienia i wyraża postawę przyjętą przez kilka pokoleń w odniesieniu do konkretnego problemu społeczeństwa. Ogromna większość kultury popularnej jest przekazywana ustnie, od starszych elementów społeczeństwa do młodszych.

Kultura popularna powstała w wyniku ciągłej interakcji między ludźmi z różnych regionów i potrzebami człowieka, by pasować do otaczającego go środowiska. Socjologia i etnologia, które badają kulturę popularną, nie mają na celu osądzania wartości, lecz identyfikowanie stałych i spójnych przejawów w obrębie narodu lub społeczności.

Niektórzy uczeni wskazują, że każda osoba ma w sobie pojęcie tego, co popularne, co definiuje pasmo tradycji i wspólnoty.

Na kulturę popularną wpływają przekonania osób, o których mowa, i powstają dzięki kontaktowi między jednostkami niektórych regionów. Może obejmować takie dziedziny, jak muzyka, literatura, gastronomia itp.

Brazylijska kultura popularna

Brazylijska kultura popularna charakteryzuje się różnymi kategoriami kulturowymi, spowodowanymi regionalizmem. W brazylijskiej kulturze popularnej możliwe jest zweryfikowanie odmian muzyki, tańca i gastronomii. Muzyka sertaneja, capoeira, folklor, literatura cordel, samba, są ważnymi elementami brazylijskiej kultury popularnej. W dziedzinie gastronomii kuchnia bahijska jest jedną z najbardziej cenionych w Brazylii.

Kultura popularna i kultura masowa

Według niektórych autorów można odróżnić kulturę popularną od kultury masowej, gdy upływ czasu oddziela to, co jest modą i okolicznościami, stając się częścią esencji narodu. W tym przypadku słowo „masa” nie odnosi się do klasy społecznej, ale do dużej liczby ludzi w społeczeństwie.

Chociaż te dwa wyrażenia są często używane synonimicznie, niektórzy ludzie różnicują się, mówiąc, że kultura masowa ujawnia produkt kulturowy lub nić, która jest rozpowszechniana wśród mas, często dla całego świata. Kultura masowa jest często określana w środkach masowego przekazu, aw ogromnej większości przypadków jest wspierana przez przemysł w celu osiągnięcia zysku. Przykładem tego jest Coca Cola, MacDonald's, Pizza Hut itp.

Z drugiej strony kultura popularna odnosi się do różnych przejawów, które są popularne i pochodzą z różnych regionów. Jest bardziej związany z tradycją i przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Różnica między kulturą popularną a kulturą erudycyjną

Kultura erudyty, znana również jako kultura elitarna lub kultura wyższa, to taka, która jest uzyskiwana poprzez badania, badania teoretyczne i dane empiryczne.

W przeciwieństwie do kultury popularnej kultura erudyty jest prawie wyłącznie dla osób o wysokiej sytuacji finansowej. Opera i dzieła sztuki są przykładami przejawów kultury erudycyjnej.

Zobacz więcej o różnicy między kulturą popularną a kulturą erudytów.